Tālrunis informācijai: 80200212

Lietotājvārds
Parole
Aizmirsi paroli?

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

ZEROZVANS un ZEROZVANS+ lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotie termini

Operators – pakalpojuma ZEROZVANS un pakalpojuma ZEROZVANS+ sniedzējs AS „Telekom Baltija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003454545, juridiskā adrese: Biķernieku iela 18, Rīga;
Pakalpojums ZEROZVANS - balss telefonijas pakalpojums mobilajā telefonu tīklā ar speciālo tarifu plānu ZEROZVANS.
Pakalpojums ZEROZVANS+ - balss telefonijas pakalpojums mobilajā telefonu tīklā ar speciālo tarifu plānu ZEROZVANS+.
ZEROZVANS lietotājs – persona, kas lieto pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+.
Pieslēguma numurs – publiskā mobilā telefonu tīkla pieslēguma numurs, kas tiek piešķirts ZEROZVANS lietotājam uz pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ lietošanas laiku.
Nepārvarama vara - faktori, kas ir ārpus Operatora kontroles un traucē Operatoram sniegt pakalpojumu, t.sk., bet ne tikai: dabas stihijas, karadarbība, streiki, sabiedriskās kārtības traucējumi, elektroapgādes traucējumi, traucējumi citu elektronisko sakaru tīklu darbībā, valsts un pašvaldības institūciju noteikti aizliegumi, administratīvie akti, ierobežojumi un cita veida rīcība, trešo personu rīcība.
Noteikumi – šie ZEROZVANS un ZEROZVANS+ lietošanas noteikumi.
Tīkls – AS „Telekom Baltija” publiskais elektronisko sakaru tīkls.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ pieslēgšanas, sniegšanas un lietošanas kārtību, kvalitātes parametrus, tarifus, strīdu izšķiršanas un pretenziju iesniegšanas kārtību.

1.2. Noteikumi ir saistoši visiem ZEROZVANS lietotājiem un Operatoram. Noteikumus piemēro ZEROZVANS lietotāju un Operatora savstarpējās attiecībās, ja vien starp ZEROZVANS lietotāju un Operatoru nav noslēgta rakstiska vienošanās par citu noteikumu piemērošanu.

1.3. Noteikumi ir publiski pieejami mājas lapā internetā www.zerozvans.lv. Plašāku informāciju par pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+ ir iespējams uzzināt zvanot pa tālruni 80200212.

1.4. ZEROZVANS lietotājs, pieslēdzot pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+, apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem, attiecīgi ir iepazinies ar pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+ aprakstu un kvalitātes kritērijiem.

1.5. Operators ir tiesīgs vienpusējā kārtībā grozīt šos Noteikumus. ZEROZVANS lietotājam ir saistoši grozījumi šajos Noteikumos, ja Operators ir nodrošinājis to publisku pieejamību. Ar Noteikumu publisku pieejamību pakalpojumu ZEROZVANS lietotājs un Operators saprot šo Noteikumu vai to grozījumu publicēšanu mājas lapā internetā www.zerozvans.lv.

1.6. Lai izmantotu pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+, ar ZEROZVANS lietotāju netiek slēgts rakstveida līgums.

1.7. Pakalpojums ZEROZVANS un Pakalpojums ZEROZVANS+ nav pieejams, ja uz Pieslēguma numuru ienākošais zvans ir veikts no Operatora elektronisko sakaru tīkla.

2. Pakalpojuma ZEROZVANS apraksts

2.1. Lai saņemtu pakalpojumu ZEROZVANS, galalietotājam tiek piešķirts Pieslēguma numurs no Operatoram ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumiem piešķirtās mobilās numerācijas un unikālais galalietotāja identifikācijas numurs. Pakalpojuma ZEROZVANS sniegšanai tiek izmantota virtuālā RUIM karte. Zerozvans lietotājam ir tiesības saņemt reālo RUIM karti, iesniedzot Operatoram rakstisku iesniegumu. Maksu par reālo RUIM karti nosaka Operators.

2.2. ZEROZVANS lietotājs veic uz tam piešķirto Pieslēguma numuru ienākošo zvanu pāradresāciju uz ZEROZVANS lietotāja izvēlēto telefona numuru.

2.3. Uz Pieslēguma numuru ienākošo īsziņu (SMS, MMS u.c.), faksa sūtījumu un citu datu, izņemot zvanus, pāradresācija nav iespējama.

2.4. Operators sniedz ZEROZVANS pakalpojumu, ja ZEROZVANS lietotājs ir veicis uz Pieslēguma numuru ienākošo zvanu pāradresāciju uz Latvijas Republikas ģeogrāfiskiem publisko fiksēto telefonu tīklu numuriem un publiskiem mobilo telefonu tīklu numuriem, uz starptautiskiem ģeogrāfiskiem publisko fiksēto telefonu tīklu numuriem un starptautiskiem publiskiem mobilo telefonu tīklu numuriem, kuri ir iekļauti bezmaksas virzienu sarakstā. Bezmaksas virzienu sarakstu nosaka Operators. Operators ir tiesīgs vienpusējā kārtībā grozīt bezmaksas virzienu sarakstu.

2.5. Operators nodrošina iespēju mājas lapā www.zerozvans.lv pārbaudīt, vai telefona numurs, uz kuru ZEROZVANS lietotājs vēlas veikt pāradresāciju, ir iekļauts bezmaksas virzienu sarakstā. Uz Pieslēguma numuru ienākošais zvans netiks pāradresēts, ja pāradresācija ir veikta uz telefona numuru, kas nav iekļauts bezmaksas virzienu sarakstā vai ir izslēgts no bezmaksas virzienu saraksta.

2.6. Operators nenodrošina ZEROZVANS lietotāja veikto zvanu pāradresāciju uz īsajiem kodiem, papildus samaksas numuriem, dalītās samaksas numuriem.

2.7. Pakalpojums ZEROZVANS ir bezmaksas. ZEROZVANS lietotājs maksā tikai par zvanu uz Pieslēguma numuru saskaņā ar operatora, no kura elektronisko sakaru tīkla ir veiks zvans uz Pieslēguma numuru, noteiktajiem tarifiem.

3. Pakalpojuma ZEROZVANS+ apraksts

3.1. Lai saņemtu pakalpojumu ZEROZVANS+, galalietotājam tiek piešķirts Pieslēguma numurs no Operatoram ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumiem piešķirtās mobilās numerācijas un unikālais galalietotāja identifikācijas numurs. Pakalpojuma ZEROZVANS+ sniegšanai tiek izmantota virtuālā RUIM karte. ZEROZVANS lietotājam ir tiesības saņemt reālo RUIM karti, iesniedzot Operatoram rakstisku iesniegumu.

3.2. ZEROZVANS lietotājs veic uz tam piešķirto Pieslēguma numuru ienākošo zvanu pāradresāciju uz ZEROZVANS lietotāja izvēlēto telefona numuru.

3.3. Uz Pieslēguma numuru ienākošo īsziņu (SMS, MMS u.c.), faksa sūtījumu un citu datu, izņemot zvanus, pāradresācija nav iespējama.

3.4. Operators sniedz ZEROZVANS pakalpojumu, ja ZEROZVANS lietotājs ir veicis uz Pieslēguma numuru ienākošo zvanu pāradresāciju uz Latvijas Republikas ģeogrāfiskiem publisko fiksēto telefonu tīklu numuriem un publiskiem mobilo telefonu tīklu numuriem, uz starptautiskiem ģeogrāfiskiem publisko fiksēto telefonu tīklu numuriem un starptautiskiem publiskiem mobilo telefonu tīklu numuriem, kuri ir iekļauti bezmaksas virzienu sarakstā un maksas virzienu sarakstā. Bezmaksas virzienu sarakstu nosaka Operators. Operators ir tiesīgs vienpusējā kārtībā grozīt bezmaksas virzienu sarakstu.

3.5. Operators nenodrošina ZEROZVANS lietotāja veikto zvanu pāradresāciju uz īsajiem kodiem, papildus samaksas numuriem un dalītās samaksas numuriem.

3.6. Operators nodrošina iespēju mājas lapā www.zerozvans.lv pārbaudīt, vai telefona numurs, uz kuru ZEROZVANS lietotājs vēlas veikt pāradresāciju, ir iekļauts bezmaksas virzienu sarakstā.

3.7. Uz Pieslēguma numuru ienākošais zvans tiks pāradresēts bezmaksas, ja pāradresācija ir veikta uz telefona numuru, kas ir iekļauts bezmaksas virzienu sarakstā. ZEROZVANS lietotājs maksā tikai par zvanu uz Pieslēguma numuru saskaņā ar operatora, no kura elektronisko sakaru tīkla ir veiks zvans uz Pieslēguma numuru, noteiktajiem tarifiem.

3.8. Lai veiktu pāradresāciju uz telefona numuru, kas ir iekļauts maksas virzienu sarakstā, ZEROZVANS lietotājam ir jāiegādājas priekšapmaksas nomināls. ZEROZVANS lietotāja izmaksas par pāradresāciju uz telefona numuru, kas ir iekļauts maksas virzienu sarakstā, veidojas šādi:

3.8.1. ZEROZVANS lietotājs maksā par zvanu uz Pieslēguma numuru saskaņā ar operatora, no kura elektronisko sakaru tīkla ir veiks zvans uz Pieslēguma numuru, noteiktajiem tarifiem;

3.8.2. ZEROZVANS lietotājs maksā par zvana pāradresāciju no Pieslēguma numura uz ZEROZVANS lietotāja izvēlēto telefona numuru, saskaņā ar zvana veikšanas brīdī Operatora noteiktajiem tarifiem. Tarifi ir publiski pieejami mājas lapā internetā www.zerozvans.lv vai pa tālruni 80200212. ZEROZVANS lietotājam ir pienākums pirms zvana veikšanas pārbaudīt tarifu.

3.9. Pakalpojuma ZEROZVANS+ priekšapmaksas nomināli ir šādi:

PAKALPOJUMA ZEROZVANS+ PRIEKŠAPMAKSAS NOMINĀLA VĒRTĪBADERĪGUMA TERMIŅŠ
3 EURBeztermiņa
5 EURBeztermiņa
10 EURBeztermiņa
25 EURBeztermiņa

3.10.Pakalpojuma ZEROZVANS+ priekšapmaksas nominālu lietošanas īpašie nosacījumi:

3.10.1. Neizmantotā priekšapmaksas nomināla summa nepāriet uz nākamo nominālu.

3.101.2. Viena mēneša laikā ir iespējams iegādāties neierobežotu priekšapmaksas nominālu daudzumu.

3.10.3. Ja ZEROZVANS+ priekšapmaksas papildināšanas nomināli ir iegādāti tīmekļa vietnē www.zerozvans.lv, tad priekšapmaksas nomināli tiek aktivizēti 15 minūšu laikā no apmaksas brīža un tiek izmantoti pēc kārtas.

3.11. Pakalpojuma ZEROZVANS+ priekšapmaksas papildināšanas nominālus var iegādāties:

3.11.1. tīmekļa vietnē www.zerozvans.lv, apmaksājot nomināla vērtību ar savu bankas norēķinu karti.

3.11.2. iegādājoties papildināšanas karti/kodu TRIATEL Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Biķernieku ielā 18 vai pie TRIATEL dīleriem visā Latvijā. Pakalpojuma ZEROZVANS+ papilināšanas karti/kodu ir jāaktivizē tīmekļa vietnē www.zerozvans.lv. Pakalpojuma ZEROZVANS+ papilināšanas kartes/koda aktivizācijas termiņš ir 360 dienas no tā iegādes dienas. Pēc norādītā aktivizācijas termiņa beigām Pakalpojuma ZEROZVANS+ papilināšanas karte/kods netiek aktivizēts un par kartes/kodu samaksātā nauda netiek atmaksāta.

3.12. Ienākošie zvani uz pakalpojuma ZEROZVANS+ lietotājam piešķirto Pieslēguma numuru tiks pāradresēti, ja ienākošais zvans ir veikts no telefona numura, ar kuru ZEROZVANS lietotājs ir reģistrējies tīmekļa vietnē www.zerozvans.lv. ZEROZVANS lietotājs ir tiesīgs tīmekļa vietnē www.zerozvans.lv norādīt citus telefona numurus, no kuriem ienākošie zvani tiks pāradresēti uz ZEROZVANS lietotāja noteikto telefona numuru, izmantojot ZEROZVANS lietotāja iemaksāto priekšapmaksas nomināla kredītu.

4. Pakalpojumu kvalitātes nosacījumi

4.1. Informācija par Operatora sniegto pakalpojumu kvalitātes parametriem ir pieejama tīmekļa vietnē www.triatel.lv. Operators uzņemas atbildību par pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ kvalitāti tikai sava elektronisko sakaru tīkla darbības zonā.

4.2. Pieteikto bojājumu novēršanas laiks Operatora elektronisko sakaru tīklā ir 72 (septiņdesmit divi) stundas darba dienās no plkst.9:00 līdz 18:00 no attiecīgā bojājuma pieteikšanas brīža.

4.3.Ja pakalpojums ZEROZVANS vai pakalpojums ZEROZVANS+ nedarbojas vai tā kvalitāte ir zemāka par minimālo garantēto kvalitāti, tad ZEROZVANS lietotājam ir pienākums pieteikt bojājumu Operatoram ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no bojājuma konstatēšanas brīža, piezvanot pa bezmaksas bojājuma pieteikšanas tālruni 80200255.

4.4. Ja Operatora vainas dēļ pakalpojums ZEROZVANS vai pakalpojums ZEROZVANS+ nedarbojas vispār vai šajā līgumā noteiktajā kvalitātē un ZEROZVANS lietotājs ir pieteicis bojājumu Līgumā noteiktajā kārtībā, tad ZEROZVANS lietotājs ir tiesīgs izbeigt pakalpojuma ZEROZVANS lietošanu vai prasīt ZEROZVANS+ priekšapmaksas nomināla derīguma termiņa pārrēķinu.

5. Pakalpojuma ZEROZVANS sniegšanas uzsākšanas un izbeigšanas kārtība

5.1. Pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+ ir iespējams pieslēgt zvanot uz numuru 80200212 un sekojot instrukcijai veicot reģistrāciju. Pēc reģistrācijas ZEROZVANS lietotājam tiek piešķirts Pieslēguma numurs, parole un lietotājvārds. Pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ sniegšana tiek uzsākta pēc ZEROZVANS lietotāja reģistrācijas pabeigšanas.

5.2. ZEROZVANS lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī izbeigt pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ lietošanu. Ja ZEROZVANS lietotājs izmanto pakalpojumu ZEROZVANS, tad Pieslēguma numurs tiek slēgts, ja ZEROZVANS lietotājs 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas nav lietojis pakalpojumu ZEROZVANS. Ja ZEROZVANS lietotājs izmanto pakalpojumu ZEROZVANS+, tad Pieslēguma numurs tiek slēgts pēc 3 (trīs) mēnešiem no ZEROZVANS+ priekšapmaksas nomināla derīguma termiņa beigām.

5.3. Pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ sniegšana var tikt pārtraukta pēc Operatora iniciatīvas bez ZEROZVANS lietotāja piekrišanas, ja ZEROZVANS lietotājs izmanto Pieslēguma numuru, neievērojot šos Noteikumus vai elektronisko sakaru nozari regulējošo normatīvo aktu prasības.

5.4. Operators ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt sniegt pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+, ievietojot attiecīgo paziņojumu mājas lapā www.zerozvans.lv.

5.5. Nepārvaramas varas apstākļu dēļ pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz Nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām.

5.6. No telefona numura, ar kuru ZEROZVANS lietotājs ir reģistrējies tīmekļa vietnē www.zerozvans.lv, ir iespējams pieslēgt ne vairāk kā piecus Pieslēguma numurus.

6. Pakalpojuma ZEROZVANS pārvaldīšana

6.1. Pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ pārvaldīšana var tikt veikta, izmantojot „administratora numuru”. Ar „administratora numura” palīdzību ir iespējams veikt pāradresācijas vadību, kā arī saņemt pieslēguma parametrus. ZEROZVANS lietotājam, kurš ir pieslēdzis Pakalpojumu ZEROZVANS zvanot vai sūtot SMS, „administratora numurs” ir numurs, no kura tika veikta reģistrācija. ZEROZVANS lietotājam, kurš pieslēdzis pakalpojumu ZEROZVANS ar e-pasta palīdzību, ir jāpiešķir „administratora numura” statuss jebkuram numuram no draugu saraksta, ja vien no šī drauga numura tika veikts vismaz viens zvans uz Pieslēguma numuru. ZEROZVANS lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt „administratora numuru”, piešķirot „administratora numura” statusu jebkuram numuram no draugu saraksta, ar nosacījumu, ka no šī drauga numura tika veikts vismaz viens zvans uz Pieslēguma numuru. Vienu un to pašu telefona numuru var izmantot kā „administratora numuru” tikai viens ZEROZVANS lietotājs.

6.2. Pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ pārvaldīšana iespējama:

6.2.1. zvanot uz numuru 80200212 un sekojot instrukcijai;

6.2.2. nosūtot SMS ziņojumu (tikai no mobilā tālruņa numura, no kura tika veikta reģistrācija) uz Pieslēguma numuru, SMS ziņojuma tekstā norādot tālruņa numuru, uz kuru vēlas uzstādīt pāradresāciju;

6.2.3. mājas lapā internetā www.zerozvans.lv sadaļā „pāradresācija” ierakstot tālruņa numuru, uz kuru vēlas uzstādīt pāradresāciju un nospiežot pogu „aktivizēt”.

6.3. Atcelt uzstādīto pāradresāciju var zvanot uz numuru 80200212 vai mājas lapā internetā www.zerozvans.lv.

6.4. ZEROZVANS lietotājs ir tiesīgs mainīt telefona numuru, uz kuru ir uzstādīta pāradresācija. Pakalpojums ZEROZVANS vai pakalpojums ZEROZVANS+ būs pieejams uz pēdējo uzstādīto pāradresāciju.

7. Pakalpojuma ZEROZVANS kontrole

Lai iegūtu informāciju par Pakalpojuma numuru, lietotājvārdu, paroli un tālruņa numuru, uz kuru ir uzstādīta pāradresācija, ZEROZVANS lietotājam jāpiezvana uz numuru 80200212.

8. ZEROZVANS lietotāja saistības

8.1. ZEROZVANS lietotājam ir šādas tiesības:

8.1.1. saņemt pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+ saskaņā ar Noteikumiem;

8.1.2. Operatora noteiktajā apjomā administrēt (pieslēgts, atslēgt, grozīt utt.) savu pakalpojumu, izmantojot lietotājvārdu un paroli. ZEROZVANS lietotājs neizpauž paroli trešajām personām un ir atbildīgs par visām darbībām, kas ir veiktas, izmantojot ZEROZVANS lietotājam piešķirto paroli. Ja ZEROZVANS lietotājam ir aizdomas, ka parole ir kļuvusi zināma ZEROZVANS lietotāja nepilnvarotai personai, ZEROZVANS lietotājam ir pienākums nekavējoties par to informēt Operatoru, iesniedzot rakstveidā iesniegumu un nekavējoties nomainīt paroli;

8.1.3. saņemt informāciju par pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+, to pieslēgšanu, atslēgšanu un pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ lietošanu;

8.1.4. iesniegt rakstiskas pretenzijas Noteikumos noteiktā kārtībā.

8.2. ZEROZVANS lietotājam ir šādi pienākumi:

8.2.1.ievērot šos Noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus;

8.2.2.iepazīties ar pakalpojuma ZEROZVANS un pakalpojuma ZEROZVANS+ aprakstiem un ar publiski pieejamo informāciju;

8.2.3.pieteikt Operatoram Pakalpojuma bojājumu Līgumā noteiktajā kārtībā.

8.3. ZEROZVANS lietotājam ir aizliegts:

8.3.1.izmantot Operatora elektronisko sakaru tīklu citu abonentu traucēšanai vai darbībām, kas būtiski traucē tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu citiem abonentiem vai lietotājiem vai ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem;

8.3.2.izmantot tīklu tādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai saņemšanai, par ko nav noslēgts līgums ar Operatoru.

9. Operatora saistības

9.1. Operatoram ir šādas tiesības:

9.1.1. neizsniegt ZEROZVANS lietotāja sarunu saraksta izdruku;

9.1.2. mainīt bezmaksas virzienu sarakstu bez iepriekšēja brīdinājuma, nodrošinot to pieejamību interneta mājas lapā www.zerozvans.lv.

9.1.3. ierobežot vai pārtraukt pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ sniegšanu, ja ZEROZVANS lietotājs izmanto pakalpojumu komercnolūkos vai veic darbības, kas liecina par pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ nelabticīgu lietošanu.

9.1.4. pārtraukt pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ sniegšanu, izvietojot attiecīgo informāciju mājas lapā www.zerozvans.lv, ja:

9.1.4.1.ZEROZVANS lietotājs neievēro Noteikumus;

9.1.4.2.Operators nevar turpināt sniegt pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+ saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

9.1.5. izbeigt pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ sniegšanu, nodrošinot šo informāciju publiski pieejamu mājas lapā internetā www.zerozvans.lv.

9.2. Operatoram ir šādi pienākumi:

9.2.1. nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus pakalpojumus Noteikumos atrunātajā kvalitātē;

9.2.2. novērst bojājumu Noteikumos noteiktajā kārtībā

9.2.3. izskatīt ZEROZVANS lietotāju rakstiskās pretenzijas un sniegt atbildi.

9.3. Operators neatlīdzina atrauto peļņu un netiešos zaudējumus.

10. Pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas kārtība.

10.1. ZEROZVANS lietotāja pretenzijas iesniedzamas rakstiski ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojuma ZEROZVANS vai pakalpojuma ZEROZVANS+ atslēgšanas.

10.2. Lai pieteiktu rakstisku pretenziju Operatoram, ZEROZVANS lietotājam nepieciešams norādīt:

10.2.1. Pieslēguma numuru, kas tika piešķirts reģistrējot pakalpojumu ZEROZVANS vai pakalpojumu ZEROZVANS+, vai „administratora numuru”;

10.2.2. pretenzijas raksturu un vēlamo risinājumu;

10.2.3. adresātu Operatora atbildes nosūtīšanai.

10.3. Nepieciešamības gadījumā, Operatora darbinieks var lūgt iesniegt papildu informāciju pretenzijas izskatīšanai.

10.4. Uz patērētāja rakstveida pretenziju (prasījuma pieteikumu, sūdzību utt.) Operators sniedz rakstisku atbildi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Pārējos gadījumos Operators sniedz atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

10.5. Strīdus, izņemot strīdus par nokavēto maksājumu piedziņu vai zaudējumu atlīdzību, izšķir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kā obligāta iepriekšēja ārpustiesas instance normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. Jebkurš strīds, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

11. Nobeiguma noteikumi.

Operators apstrādā ZEROZVANS lietotāja datus pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajā apmērā un sniedz informāciju par ZEROZVANS lietotāju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un gadījumos.